Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar

نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنرVolume 10, Number 20 (2021-2)


Comparative Approach to the Relationship Between Text and Hand Visual Language in Tahmasebi’s Shahnameh Pictures
نگرشی تطبیقی به ارتباط متن و زبان تصویری دست در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [XML] |

An Investigation of Models of Installation of Memorial Buildings in the Two Urban Axes of the 9th and 10th Centuries AH based on Two Historical Texts
الگویابی نحوه استقرار ابنیه یادمانی، در دو محور شهری قرون نهم و دهم ه.ق.، بر مبنای گزارش‌های دو متن تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Diplomacy and representation: A comparative analysis of the representation of the Safavid ambassador in the presence of the Mughal and Ottoman rulers
دیپلماسی و بازنمایی؛ تحلیل تطبیقی بازنمایی سفیر پادشاه صفوی در حضور فرمانروای گورکانی و عثمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative Study of the Form and Motif of Metal and Glassware in the 5th and 6th Centuries AH
مطالعه تطبیقی فرم و نقش ظروف فلز و آبگینه در سده‌های 5 و 6 هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A study on the effects of imported engravings on the structure of Farangi-sazi in Safavid’s era based on the views of Ernst Gombrich and Kendall Walton
مطالعه تأثیرات گراورهای وارداتی بر ساختار نقاشی فرنگی‌سازی ایران دوره‌ صفوی بر اساس آرای ارنست گامبریچ و کندال والتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Comparative Study between the Texts and Images of Abu Bakr and Imam ‘Ali in the Ilkhanid and Timurid Copies of the Jamiʿ al-Tawarikh
مطالعۀ تطبیقی متن و تصاویر ابوبکر و امام علی(ع) در نسخ جامع‌التواریخ ایلخانی و تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 10, Number 19 (2020-9)


Providing a Model for Shaping the Subject in Comparative Studies and Research in the Field of Art with Emphasis on Interdisciplinary Studies
ارائۀ الگویی برای شکل‌دهیِ موضوع در مطالعات و پژوهشهای تطبیقی در حوزۀ هنر با تاکید بر مطالعات میان‌رشته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutinizing Soteriology Concept in Flood and the Ark Images
بررسی مفهوم نجات‌بخشی در نگاره‌های طوفان و کشتی نجات‌بخش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Mandarin Square Badge Designs in Ilkhanid and Timurid Garments and Matching them with Yuan and Ming Chinese Garments
مطالعه نقوش نشان مربع ماندارین در پوشاک ایلخانی و تیموری و تطبیق آنها با البسه یوان و مینگ چین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Comparison of the Visual Characteristics of Anubanini and Bistoon Rock Reliefs
بررسی و مقایسه ویژگی‌های بصری نقش‌برجسته‌های صخره‌ای آنوبانینی و بیستون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criteria of Artistic Expression in the First and Second Half of Qajar Era with an Emphasis on the Murals of Royal Reception in Negarestan Palace and Nezamiyeh Mansion
معیارهای گفتمان هنری در نیمه اول و دوم عصر قاجار با تکیه بر ویژگیهای سبک‌شناختیِ دیوارنگاره صف سلام کاخ نگارستان و عمارت نظامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Gereh-chini Decorations in Visual Structure of theOpening Windows of the two Historical Villages of Masouleh and Abyaneh
قیاس تزئینات گره‌چینی در ساختار بصری پنجره‌های بازشو دو روستای تاریخی ماسوله و ابیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading the Rembrandt’s Self-Portraits Based on the Concept of Lacanian Object
خوانش خودنگاره‌های رمبرانت براساس مفهوم شئ لاکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Meaningful Structure of Paintings and Social Class of Artists in the Illumination of the Great Shahnama of Ilkhanid and SAMAK-E AYAR
ساختار معنادار نگارگری و طبقه اجتماعی هنرمندان در شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی گُلدمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 18 (2020-1)


Discourse Analysis of the Position of Fath-Ali Shah and Naser al-Din Shah’s Bodies in Qajar Semiosphere
تحلیل گفتمانی نحوه قرارگیری بدن فتحعلی‌شاه و بدن ناصرالدین‌شاه در سپهرِ نشانه‌ای قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Torment Pictures in the "MirajNameh Shahrukhi" and Comparing them with the Pictures of "Holy Sutra of the Ten Kings"
مطالعه نگاره‌های عذاب در معراج نامه شاهرخی و تطبیق آن با نگاره های سوترای مقدس ده پادشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Abulvafa Buzjani's Views on the Geometric Structure of Qajar Marriage Certificate
مطالعه تطبیقی آرای ابوالوفا بوزجانی با ساختار هندسی صفحه آرایی قباله‌های ازدواج در دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of Writing in Aesthetic Action of Cy Twombly and Fereydon Ave according to Derrida's ideas
تحلیلِ تطبیقی جایگاه نوشتار در کنش زیباشناختی سای تومبلی و فریدون آو بر اساس آرای دریدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Architectural Decoration in the Baysonghori Shahnameh and Ibrahim Mirza's Haft Awrang Paintings
مطالعه تطبیقی تزئینات معماری در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading the Hooshang Shahi's Pictorial Rug with the Comparative Mythology Method
بازخوانی قالی تصویری هوشنگ شاهی با روش اسطوره‌شناسی تطبیقی کنش‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Cartier-Bresson's "Decisive Moment" Theory and Its Comparison with Frederick Perls "Gestalt Therapy" Theory
مطالعه نظریه «لحظه قطعی» هنری کارتیه برسون و تطبیق آن با نظریه «گشتالت درمانی» فردریک پرلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Wall Paintings (Hunt, Banquet and Polo) in Ganjalikhan Caravanserai in Kerman and Pirnia House in Naein
مطالعه تطبیقی دیوارنگاره های (شکار، بزم و چوگان) در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان و خانه پیرنیا نائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 17 (2019-9)


Comparative Study of Illustration of three Manuscripts from the “Kitab al-Hiyal” Written by Badi' al-Zaman al-Jazari
مطالعه تطبیقی مصورسازی سه نسخه خطی از «کتاب‌الحیل» بدیع‌الزمان جزری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Islamic Art Patterns In the View of Perennial Philosophy and Historians and Based on the Views of Keith Critchlow and Gulru Necipoglu
مطالعه تطبیقی نقوش هنر اسلامی از‌‌ دیدگاه سنت‌گرایی و تاریخی‌نگری بر اساس آرای ‌کیت‌ کریچلو و گل‌رو نجیب اوغلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Bakhtiari Nomadic Handwoven Motifs with Prehistoric Pottery of Southwest Iran
بررسی تطبیقی نقوش دست‌بافته‌های عشایر بختیاری با سفال‌های پیش از تاریخ جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seven armed, elephant-legged Shapour or Saturn? (Study an Image in Iskandarnāma Naghali(1856-57AD)
شاپورهفت‌دست‌فیل‌پا یا زحل؟ (خوانش آیکونوگرافیک نقش‌مایه‌ای از اسکندرنامه‌نقالی74-1273ﻫ.ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Tile Work Inscriptions of Baysonqorid Shahnameh Paintings and Buildings of Eastern Territory of Timurids
مطالعه‌ تطبیقی کتیبه‌های کاشی‌کاری نگاره‌های شاهنامه بایسنقری با بناهای قلمرو شرقی تیموریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Iranian and Turkish Formal Education System of Handicraft: With the approach of
مطالعه تطبیقی نظام آموزش رسمی صنایع دستی ایران و ترکیه با رویکرد "صنایع فرهنگی خلاق"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study and Analysis on Motifs of Pottery in Kahnek Site and Traditional Kilim Motifs and Contemporary Mentally-weaved Rugs in Sarbisheh county in South Khorasan province
مقایسه تطبیقی نقوش سفالینه های محوطه کَهنِک شهرستان سربیشه با نقوش سنتی گلیم و قالیچه های ذهنی باف معاصر این شهرستان در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Motives and Decoration of Iranian Safavid and Indian Mongolian Astrolabes (case study: Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago)
مطالعه تطبیقی نقوش و تزئینات اسطرلاب‌های صفوی ایران و مغولی هند (مطالعه موردی: اسطرلاب‌های موزه ستاره‌شناسی اَدلر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 16 (2019-3)


A Comparative Study of the Most Widely Used Themes of Painting in Ilkhanid and Timurid Illustrated Manuscripts
مطالعۀ تطبیقی مضامین پرکاربرد صورتگری در نسخ مصور ایلخانی و تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The world as a Dream, a Comparative Study in Ibn Arabi’s Thought and the Film Inception
جهان به‌مثابه رؤیا، بحثی تطبیقی در اندیشه ابن عربی و فیلم اینسپشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Mourning Rituals in Three Illustrations of Demot Shahnameh and Single Illustrations of Baysonghori Shahnameh
مقایسه تطبیقی ‌آیین سوگواری در سه نگاره از شاهنامه دموت با تک نگاره شاهنامه بایسنقری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands)
استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تأثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی‌های سال 2017 برندهای تیفانی‌اند‌کو و کارتیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study into “Gere Geometric Designs” in Islamic Architecture and Principle of “Perceptual Creation” in the Mystical Thoughts of Ibn Arabi
مطالعه تطبیقی «تزئینات نقوش هندسیِ گره (گره چینی)» در معماری اسلامی و قاعده عرفانی «تجدد امثال» در اندیشه ابن عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Attitudes toward Art History: A Comparative Study of Philosophy of Art History of Qādī Ahmad Qomi and Giorgio Vasari in “Golestān-e Honar” and “Lives f the Artists”
دو نگرش به تاریخ هنر: مطالعه تطبیقی فلسفه تاریخ هنر قاضی احمد قمی و جورجو وازاری در «گلستان هنر» و «زندگی هنرمندان»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Chinese and American Music Diplomacy after 9/11
نقش موسیقی در دیپلماسی: مطالعه تطبیقی دیپلماسی موسیقی چین و ایالات متحده پس از یازدهم سپتامبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans)
مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 15 (2018-9)


Intertextual relation in common Artistic Traditions and Motifs of Elamite and Achaemanid
مطالعه رابطه بینامتنی در سنت‌ها و نقش‌مایه‌های مشترک هنری تمدن ایلام و هخامنشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing and comparative study of kubachi tiles of Vazir bathhouse in Isfahan
معرفی و مطالعه‌ تطبیقی کاشی‌های کوباچه‌ حمام وزیر در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Calligraphy Styles in Shahnameh Manuscripts of Rashida and Davari
بررسی تطبیقی شیوه‌های خوشنویسی در نُسخ خطی شاهنامه‌های رشیدا و داوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of stone relief from the Sassanid and Qajar era
مقایسه تطبیقی نقش‌برجسته​‌های ساسانی و قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Illumination of Armenian Religious Texts of Isfahan with Illumination of Isfahan's Quran in the Safavid era
مطالعه تطبیقی هنر تذهیب متون مذهبی ارامنه اصفهان با تذهیب‌های قرآنی مکتب اصفهان در دورۀ صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual solutions in visualizing and legitimizing astrology in illustrated Falnama of the Safavid era
راهکارهای بصری در مصورسازی و مشروعیت بخشی به احکام نجوم در فال‌نامه های مصور دوره صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Sashiko Needlework in Japanese Kimono and Dervish Embroidery in Iranian Sufi Clothing
بررسی تطبیقی سوزن‌دوزیِ ساشیکو در لباس سنتی ژاپن (کیمونو) و درویش‌دوزی در لباس اهل تصوف (خرقه) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing photograph (photo) by linguistic types
تحلیل عکس با گونه‌های زبانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of visual equilibrium in Nastaliq's graphic arts; Safavid and contemporary style, based on the works of Mir'emad & Amirkhani
مقایسه تعادل بصری در گرافیک خط نستعلیق؛ شیوه صفوی و معاصر با تکیه بر آثار میرعماد و غلامحسین امیرخانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2018-3)


A Comparative Study of Visual Features Interaction in Safavid and Mughal Acension Paintings
مطالعه تطبیقی تأثیر و تأثر در ویژگی‌های تصویری معراج‌نگاره‌های صفوی و گورکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study from Viewpoints of “Ludology” and “Narrotology” to Analysis of Aesthetic Modalities of Serious Games
مطالعه تطبیقی دو منظر «بازی‌شناسی» و «روایت‌شناسی» به تحلیل ظرفیت‌های زیباشناختی بازی‌های رایانه‌ای هدفمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Matching the Illuminations of three Versions of Quran Qajar Period with an Emphasis on their Visual Features
تطبیق تذهیب‌های سه نسخه از قرآن‌های دوره قاجار با تأکید بر ویژگی‌های بصری آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Press Pictorial Logotypes and the Cultural Codes in Constitutional Poetry in Qajar Era
مطالعه تطبیقی لوگوتایپ‌های مصور مطبوعاتی و نشانه‌های فرهنگی در شعر دوره مشروطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Analogy between Sustainable Design Approach and Production of Iran’s Traditional Islamic Chivalry rituals
بررسی گرایش به تفکر پایدار در سیستم طراحی و تولید سنتی ایران در آیین‌های فتوت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of “javad rostam shirazi” and “Eisa bahadori” Methods in Isfahan carpet designing with an Emphasis on Mortifying Methods
مطالعه تطبیقی روش عیسی بهادری و جواد رستم شیرازی در طراحی فرش اصفهان با تأکید بر شگردهای نقش‌‌مایه‌سازی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semiotic Criticism of the Works of Philippe Stark from Barthes’ View
نقد نشانه‌شناسانه آثار فیلیپ استارک از دیدگاه بارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Analogous Cross Calligraphic Style by Gholam Reza Isfahani and Gholam Hossein Amir Khani
مطالعۀ تطبیقی شیوۀ خوشنویسی چلیپایی مشابه از میرزا غلامرضا اصفهانی و غلامحسین امیرخانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common Aesthetic Elements in Architecture and Music (Renaissance Case Study)
عناصر زیباشناسانه مشترک در معماری و موسیقی (مطالعه موردی دوره رنسانس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2017-9)


Comparative study of Prefaces written by Doust Muhammad Gvashany Qutb al-Din Muhammad sources Safavid art
مطالعه تطبیقی دیباچه دوست‌محمد گواشانی هروی و دیباچه قطب‌الدین محمد قصه‌خوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Role of Foreign Architects in Iran’s and Turkey’s Contemporary Architecture during 1920-79PB (1300-57SH)
بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of the Illumination Components of the Frontispieces in Shiraz School Manuscripts from Injuid Period to Timurid Period
تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیۀ در نُسَخ مکاتب شیراز آل اینجو و تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of paintings of Tower of Babel, miniatures of Behzad and a painting by Sahifeh Banu - similarities and differences
مقایسۀ نقاشی های بُرج بابِل با نگاره هایی از بهزاد و اثری از صحیفه بانو، جهت یافتن شباهت​ها و تفاوت​ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Research of Sani ol-Molk’s Works, Raphael’s the Madonna of Foligno and the Transfiguration
مطالعه تطبیقی آثار صنیع‌الملک و تابلوهای مادونای فولین‌یو و عروج مسیح (ع) اثر رافائل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of symbolic pictures of the Sun in mihrab and mihrab form Tombstones of 4th to 7th centuries of Hijri calendar
مطالعه نگاره​های نمادین خورشید در محراب و سنگ قبرهای محرابی شکل قرن 4 تا 7 ه. ق.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to recognition of Iran’s zoomorphic ceramic statues during 6th to 8th centuries after Hijrah
درآمدی بر شناخت مجسمه‌های سفالی جانورسان ایران در سده‌های 6 تا 8 هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Scientific Depiction of Alhshaysh Version in Astan Quds Razavi and its Former Counterpart’s Versions
مقایسه تطبیقی تصویرسازی علمی نسخه الحشایش آستان قدس رضوی با نسخه های الحشایش پیش از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Four Persian Paintings of Qajar Era according to the visual perception theory of Ernest Hanes Josef Gombrich’s (Case study: “Farhad carries Shirin’s horse on his back”)
خوانش چهار نگارۀ عصر قاجار براساس نظریۀ ادراک دیداری ارنست هانس جوزف گامبریچ (مورد مطالعاتی: فرهاد، اسب شیرین را بر دوش می‌کشد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cinematic Thinking and Fragmentation of the Imaginary Cultural Geography
اندیشیدن سینمایی و قطعه قطعه‌سازی جغرافیای خیالی فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2017-3)


The Action of Social Factors Affecting Formation of Iranian Modern Graphics in Qajar Era
کنش عوامل اجتماعی اثرگذار در شکل‌گیری گرافیک مدرن ایران در دوران قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of 5 Selected Works of 9th to 11th Century AD Nishapur Pottery Comparing with Minimalism Ideas
مطالعه پنج اثر منتخب از سفال نیشابور مربوط به قرون 2 تا 4 هـ‌‌‌‌‌‌.ق. در تطبیق با اندیشه‌های هنر مینیمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semiotic Study on Social Interpretations of Hafiz Poetry Presented in the Litographic Illastrations By Mirza Ali Qoli Khoie
نشانه‌معناشناسی تفسیر اجتماعی میرزاعلی‌قلی خویی از حافظ در تصویرسازی دیوان چاپ سنگی ۱۲۶۹
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Pari and Hamoon’s Encounter (in Mehrjui’s Movies) with Lacanian Symbolic Order
مطالعه تطبیقی چگونگی مواجهه پری و هامون (در آثار مهرجویی) با امر نمادین لاکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Importance of Hunting Motif during the Early Qajar Period Based on Artistic Evidences
تأملی بر اهمیت نقش‌مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Zulu Goddess and God the Father in Durban’s Mural Painting Based on Bhabha’s Third Space Theory
مقایسه تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Men’s Clothes in Travel Memoirs and Drawings of Safavid Period
مطالعه تطبیقی تن‌پوش‌های مردان در سفرنامه‌ها و نگاره‌های دوره‌ صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Brick Kufic Inscription Construction in Five Seljuk Buildings of Isfahan
مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه‌های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between an Artist’s Contemplation on Beauty-Witnessing and Enhancing the Efficiency in the Process of Artwork Creating
رابطه تفکر هنرمند با حُسن‌بینی و ارتقای کارآمدی او در فرایند خلق اثر برمبنای جهان‌بینی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Motifs in Four Ilkhanid Mihrabs in Isfahan Province (Pirbakran Mausoleum, Oshtorjan Mosque, Haftshuyeh Mosque and Oljaito)
مطالعه تطبیقی فرم نقشمایه های چهار محراب دوره ایلخانی در استان اصفهان (اولجایتو، مقبره پیربکران، مسجدجامع اشترجان، مسجدجامع هفتشویه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2016-9)


A Comparative Visual Research between Universities’ Websites in Iran and the Other Countries
تطبیق ویژگی‌های بصری وب‌سایت‌های دانشگاه‌های مطرح جهان با وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative- Analytical Study of Pottery Patterns of Aghkand with the Textile Patterns of 4th-6th Centuries AH
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretation of the Architectural and Musical Elements in a Common Language
تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه‌موردی موسیقی و معماری سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motifs Used in the Art of Sistan and Baluchestan (Case Study: Ceramics, Hand-woven, Roudouzi and Jewelry)
نقش‌مایه‌های به‌کاررفته در هنر سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dragon Motif and Concept in the Iranian and Chinese Textures (With an Emphasis on Safavid Era in Iran and the late Ming and Early Qing Eras in China)
نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achievement to Solutions to Improve the Educational Conditions of Master of Arts in Illustrations (Through Comparison between the Educational Program at Tehran University and the Academy of Art in San Francisco
دستیابی به راهکارهای بهبود شرایط آموزشی کارشناسی ارشد هنر تصویرگری با قیاس بین برنامه آموزشی دانشگاه تهران و آکادمی هنر سانفرانسیسکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Floral Motifs in Pre-Islamic Iran and its Comparison with the Signs of Quran in 4th- 9th centuries AH
مطالعه نقش مایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق آن با نشان های قرآن های سده چهارم تا نهم ه.ق.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demystifying of Design Thinking and its Principles
ابهام زدایی از تفکر طراحی و شاخص های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Design and Pattern Structure of Shahsevan Rugs in Iran North-west, Center and South of Iran
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های شاهسون ایران شمال غرب، مرکز و جنوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Criteria for Comparative Research Based on Kerry Walk’s Model
معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 10 (2016-2)


Comparative Study in the Painting Components of Qajar Period and“Emad al-Kottab” Shahnameh
مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Socio-historical Factors in Iranian Qajar Dynasty on Development of the Nassery Era’s Ta’zieh
تأثیر عوامل اجتماعی- تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paintings analysis of the “conquest of Khaybar”: Related to Timurid, Turkmen and Safavid periods
تحلیل نگاره های فتح خیبر مربوط به دوره های تیموری، ترکمن و صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Atudy of Turfan and Warqa – Golshah’s paintings in Seljuk Era
تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Courtyard Proportions in Safavid Mosques of Isfahan
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohammadreza Emadi* Mohammad Taghi Ashoori **Asghar Kafshchian Moghadam
میزان انطباق پذیری نقوش و درونمایه دیوارنگاره های دوره معاصر با معیارهای کیفی دیوارنگاری در فضاهای عمومی شهری اصفهان ازمنظر شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Models of Teaching for Visual Art Criticism Courses
معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Story of “Bahram Gur and Kanizak” in the Mirror of Literature and Art
داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Figural Composition and Subject in Iranian Miniatures: A case study of Shah Tahmasb’s Shahnama
پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی (بررسی نسخه‌نگاره‌های شاهنامه تهماسبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles