نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: 
علیرضا خواجه احمد عطاری
دانشیار، دانشکده صنایع دستی،​ دانشگاه هنر اصفهان
سردبیر:
استاد مهدی حسینی

استاد، دانشکده هنرهای تجسمی وکاربردی، دانشگاه هنر تهران                             
هیأت تحریریه:                
مهدی حسینی، استاد، دانشکده هنرهای تجسمی وکاربردی، دانشگاه هنر تهران                             

علیرضا خواجه احمد عطاری، دانشیار، دانشکده صنایع دستی،​ دانشگاه هنر اصفهان
مهدی دهباشی، استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان 
زهرا رهبرنیا،
دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

حسین سلطان‌زاده، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جلال‌الدین سلطان‌کاشفی، استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
علی‌اصغر شیرازی، دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
جهانگیر صفری، استاد، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهرکرد

محمد مسعود، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان 
افسانه ناظری، دانشیار، دانشکده هنرهای تجسمی،​ دانشگاه هنر اصفهان
عیسی حجت، استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
اصغر جوانی، دانشیار، دانشکده هنرهای تجسمی،​ دانشگاه هنر اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب