نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- داوران نشریه
داوران نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/30 | 
فهرست داوران نشریه مطالعات تطبیقی هنر
سال ۹۷
سال ۹۸
سال ۹۹
سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.123.34.fa
برگشت به اصل مطلب