دوره 10، شماره 19 - ( 7-1399 )                   دوره 10 شماره 19 صفحات 121-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز. ، moghanipour@shirazu.ac.ir
2- دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
چکیده:   (1787 مشاهده)
ملاحظه پژوهش تطبیقی بهعنوان یک "فرآیندِ مجزا و متفاوتِ تحقیقی"، مسئلهای بوده که حداقل در کشور ما چندان به آن پرداخته نشده است و غالب پژوهشهایی که تحت عنوان "تطبیقی" انجام گرفته، کمتر به گونه متفاوتی نسبت به روشهای معمول تحقیقی اشاره داشتهاند. از سوی دیگر، به نظر میرسد با اهمیت یافتن تعامل میان حوزههای دانشی و ظهور مطالعات میانرشتهای، بتوان الگوهایی کاربردی را برای شکل دادن به موضوعات تطبیقی در حوزه هنر ارائه داد. بر همین اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو این است که زیرشاخههای مطالعاتی حاصل از ارتباط  موضوعات حوزه هنر با دیگر حوزههای دانشی، بر مبنای مبانی نظری و دستهبندیهای ارائهشده در "مطالعات میانرشتهای"، کدام هستند؟ و هدف، توسعه الگوهای پیشین و ارائه چارچوبی شناختی و کاربردی برای شکلدهی موضوع در این گروه از مطالعات و پژوهشها است. این مقاله با روشی توصیفی و با اتکا به فرآیند و نتایج سایر پژوهشهای مرتبط، سعی در کامل کردن الگوهای ارائهشده برای شکلدهی و دستهبندی پژوهشها و مطالعات تطبیقی در حوزه هنر بر مبنای دو مؤلفه "نوع ارتباط پیکرههای مطالعاتی حوزه هنر با دیگر حوزههای دانشی" و نیز "گسترههای زمانی و مکانی پیکرههای مطالعاتی مورد تطبیق" دارد؛ در این میان بهطور خاص، دستهبندی پنجگانه ذکرگو از پژوهشهای تطبیقی هنر، مبنای این تحقیق قرار گرفته است. جمعآوری اطلاعات، بهصورت کتابخانهای و تحلیل اطلاعات، با روشی کیفی انجام گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، انواع شکلهای تعاملی حوزههای دانشی دیگر با حوزه مطالعاتی هنر را میتوان در دو گروهِ کلی، مطالعات میانرشتهای و درونرشتهای که حاصل گفتمانها و تعاملاتِ درونیِ رشتههای هنری در قالب زبانها و رسانههای مختلف هنری هستند، جای داد. همچنین، در خصوص دستهبندی پژوهشهای تطبیقی در حوزه هنر بر مبنای گستره زمانی و مکانیِ پیکرههای مطالعاتی، مواردی همچون تطبیقهای تمهیدی و تطبیقهایی با هدف طبقهبندی نیز به الگوی ذکرگو اضافه شدند.
متن کامل [PDF 786 kb]   (424 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.