نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
سردبیر: استاد مهدی حسینی

دوفصلنامه «مطالعات‌تطبیقی‌هنر» بر اساس مجوز شماره 89412/3/89 مورخ 18/11/89 از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی می‌باشد.

این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه کاشان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شاهد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه شهرکرد می باشد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی https://isc.gov.ir/fa ، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به نشانی  www.sid.ir ، بانک نشریات کشور (Magiran) به نشانی WWW.magiran.com  در پایگاه مجلات تخصصی (Noormags)  به نشانی  www.noormags.ir  نمایه می شود

پروانه انتشار نشریه «مطالعات تطبیقی هنر» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره 19522/91 مورخ 91/7/9 صادر شده است.

شاپا الکترونیکی: 2969-2538                 

ISSN: 2345-3842

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر:
http://mth.aui.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب